Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Forum Ekonomiczne Karpacz 2021

Opieka 75+ Założenia programu

opieka nad starsza osobaOpieka nad starszymi osobami pochłania dużo czasu.

Polityka senioralna

Jedną z form wspierania osób starszych określoną w przepisach o pomocy społecznej są usługi opiekuńcze, w tym również specjalistyczne usługi opiekuńcze, których głównym celem jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Średni dochód gminy w Polsce

Liczba osób korzystających z tej formy wsparcia stale rośnie, a główną grupą jej beneficjentów są osoby w wieku 75 lat i więcej, często mieszkające samotnie. Niekorzystna sytuacja demograficzna jest szczególnie widoczna w małych gminach, w których proces starzenia się społeczeństwa zachodzi znacznie szybciej niż w skali kraju. Z uwagi na fakt, że organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym usług specjalistycznych, jest zadaniem własnym gmin finansowanym z ich środków własnych, zapewnienie tego rodzaju usług może być utrudnione, szczególnie w małych gminach. Średni dochód gminy w Polsce wynosi 1 225,94 zł na mieszkańca, natomiast w gminach do 60 tys. mieszkańców wynosi 1 212,79 zł.

Program Opieka 75+

Program Opieka 75+ został opracowany w odpowiedzi na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Ma on na celu zwiększenie dostępności usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które mieszkają na terenach gmin do 60 tys. mieszkańców.

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Program Opieka 75+ jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  • zapewnienia tym osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych,
  • poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej,
  • umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej,
  • wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym

Dla kogo program Opieka 75+

Program Opieka 75+ adresowany jest do gmin, w tym:

  • gmin wiejskich,
  • gmin miejskich,
  • gmin miejsko-wiejskich

W ramach programu gmina może skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli dane świadczenie realizuje samodzielnie (przez pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędów gmin lub innych gminnych jednostek organizacyjnych) bądź poprzez spółdzielnie socjalne osób prawnych, których założycielami są jednostki samorządu terytorialnego

Więcej u źródła: Opieka 75+

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*