Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Forum Ekonomiczne Karpacz 2021

Polityka senioralna w Niemczech: Rola i działalność Rad Seniorów

rada seniorow a polityka senioralnaRada Seniorów w Niemczech.

Polityka senioralna Niemiec

Głównym zadaniem polityki senioralnej w Niemczech jest wsparcie seniorów w jak najdłuższym samodzielnym funkcjonowaniu, zarówno w rodzinie, jak i w otoczeniu sąsiedzkim. Seniorzy otrzymują stosunkowo wysokie wyposażenie emerytalne, a ponadto mocno wspierani są przed państwo i agendy publiczne w postaci specjalistycznych placówek i mieszkań chronionych. Wszystkie specjalistyczne usługi dla seniorów finansuje ich najbliższe środowisko, głównie rodzina, z drugiej jednak strony – pomoc społeczna pokrywa część wydatków na ten cel.

Podstawowe usługi medyczne, rehabilitacja seniorów pokrywane są z dwóch kas: pielęgnacyjnej i chorych. Sami seniorzy i ich rodziny mogą rozszerzyć zakres świadczonych usług za odpowiednią dopłatą. Stan zdrowia osób w podeszłym wieku nie jest jedynym wyzwaniem dla polityki senioralnej w Niemczech. Bardzo ważna jest ich aktywność w przestrzeni publicznej – działanie w sąsiedztwie i w sferze publicznej, np. udział w pracy różnych stowarzyszeń czy uczestniczenie w wyborach na szczeblu lokalnym i centralnym.

Rola Rad Seniorów

Rady Seniorów troszczą się o to, by osoby starsze partycypowały w różnych formach aktywności i nie pozostawały w izolacji i osamotnieniu. Rady Seniorów wyłaniane są na szczeblu samorządowym. Ich celem jest reprezentowanie seniorów na zewnątrz, wspieranie ich i dążenie do dialogu międzypokoleniowego. Opinie, potrzeby seniorów powinny być uwzględniane w kształtowaniu polityki państwa, w tym polityki społecznej. Ich głos traktowany jest jako istotny w debacie publicznej. Rady podejmują ścisłą współpracę z władzami miast, szczególnie w tych sferach, które mają związek z obecną sytuacją seniorów oraz pewnymi wyzwaniami na przyszłość. Początki Rad Seniorów w Niemczech sięgają lat 70. XX w. Do dziś traktowane są one jako obowiązkowe ciało na szczeblu lokalnym. Samorząd zobligowany jest do powołania specjalnego biura, zajmującego się sprawami osób starszych.

Członkami Rad Seniorów są osoby, które pełnią funkcję rzeczników spraw senioralnych w stosunku do samorządu. Artykułują ich interesy i troszczą się o realizację ich potrzeb. Rady opiniują również projekty, których celem jest poprawa jakości życia seniorów. Udzielają również samorządowi przyzwolenia na dialog w zakresie problemów senioralnych z partnerami zewnętrznymi (stowarzyszeniami, organizacjami) działającymi w przestrzeni pozalokalnej. Współpraca rad i samorządu w tym zakresie ułatwia kontakt z szerszym środowiskiem i daje większe możliwości na osiągnięcie zamierzonego celu, jakim jest realizacja potrzeb osób starszych.

Sposób wyłaniania Rad Seniorów w Niemczech

Osoby starsze, które mieszkają w Berlinie charytatywnie angażują się w sprawy na rzecz seniorów. Aktywność ta wynika z berlińskiego prawa o samostanowieniu organizacji seniorskich. Zapis ten obowiązuje od 2006 r., a znowelizowano go pięć lat później. To pierwsze takie prawo. Niemcy pod tym względem wyznaczyli pewien wzór godny naśladowania. Niemieccy seniorzy mają pełną niezależność. Na szczeblu lokalnym mogą współpracować ze sobą bez względu na wyzwanie i  przynależność partyjną. Inne landy w Niemczech maja nieco odmienną politykę, ale również nakierowaną na wspieranie aktywności seniorów, np. niektóre landy zezwalają osobom starszym powoływanie własnych samorządów i włączać się w ten sposób w proces decyzyjny.

Działalność Rad Seniorów

Przedstawicielstwa, które są wyłaniane spośród osób starszych, mają na celu przede wszystkim reprezentowanie swoich interesów.  Uwzględniają również w swym programie potrzeby pokoleń młodszych. Dialog międzypokoleniowy jest istotny oraz tworzenie porozumień pomiędzy starszymi i młodszymi obywatelami Niemiec. Główne cele działalności rad dotyczą takich zagadnień, jak: konsultacje społeczne przed wprowadzeniem w życie zmian w polityce senioralnej, wspieranie samodzielności seniorów w samostanowieniu o sobie, artykułowanie potrzeb seniorów i informowanie o tym władz lokalnych i centralnych oraz partii politycznych działających w Niemczech, troska o godne życie osób w podeszłym wieku, poczucie bezpieczeństwa, współpracę międzypokoleniową, uczestnictwo w życiu społecznym, politycznym, kulturalnym oraz działalność wolontariacką.

Wnioski dotyczące polityki senioralnej Niemiec

Polityka senioralna w Niemczech stanowi ważny segment polityki kraju. Ich miejsce i rola w społeczeństwie są ważne i zauważalne. Bez ich głosu i opinii żaden proces decyzyjny nie może być zrealizowany. Starzejące się społeczeństwo Niemiec ma świadomość, że osób starszych przybywa i nie można pozwolić na pozostawienie ich w izolacji. Potrzeby seniorów, ich aspiracje i aktywność są tak samo istotne jak młodszych pokoleń.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*