Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Forum Ekonomiczne Karpacz 2021

Senior + a koronawirus

senior plus a koronawirus

Według komunikatu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego realizacji programu Senior+ epidemia COVID-19 wywołała kryzys, który niewątpliwie wymaga zastosowania wyjątkowych rozwiązań i elastyczności w podejściu do oceny stopnia realizacji celu projektu oraz kwalifikowalności wydatków.

Komunikat dotyczący SENIOR +

W związku z tym, że bieżąca realizacja zadań w ramach programu może być obecnie znacznie utrudniona, a czasem wręcz niemożliwa, oceny stopnia realizacji celów programu, kwalifikowalności wydatków, powinno się dokonywać w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, wprowadzonych na terenie całego kraju, a poprzez określone decyzje wojewodów, na terenie województw. W tej nadzwyczajnej sytuacji, właściwe rozumienie przepisów programu wieloletniego „Senior+”powinno dawać niezbędny zakres elastyczności, tak aby przepisy mogły umożliwić przeciwdziałanie całokształtowi negatywnych konsekwencji wystąpienia pandemii koronawirusa i aby możliwe było w tych nadzwyczajnych warunkach skuteczne wdrażanie i realizowanie programu ze środków budżetowych państwa.

Zgodnie z zapisami programu wieloletniego„Senior+”, do zadań wojewody należy m.in.podpisywanie umów z samorządami, przekazanie samorządom środków, analiza sprawozdań zrealizacji programu, a także rozliczanie dotacji, kontrola i nadzór oraz monitorowanie ciągłości realizacji zadań. W związku z powyższym każdorazowo decyzje i odpowiedzialność w powyższym zakresie należą do właściwego wojewody.